ANBI-verantwoording 2020

Contactgegevens

Stichting Oosterkerk, Grote Oost 58-60-62, 1621 BX HOORN.

Tel. 0229 217909; website: www.oosterkerkhoorn.nl;
e-mail: contact@oosterkerkhoorn.nl.

Bankrekeningnummer: NL97 RABO 0148 6663 29 t.n.v. Stichting Oosterkerk Hoorn.

Inschrijving Kamer van Koophandel: 41234166.

Registratie Algemeen Nut Beogende Instelling sinds 2007 onder nummer 8084.07.764.

Beheerder: Mark Sijm, tel. 06-14355378.

Bestuurssamenstelling: voorzitter Eddy Boom, secretaris Henk de Vries, penningmeester, Dick Louwman, Marian van Iersel (vrijwilligers), Rob Piet (Arbo en veiligheid) en Piet van Kranenburg (onderhoud gebouwen).

Beheerder en bestuur worden bijgestaan door circa 50 vrijwilligers.

Doelstellingen

Doelstelling volgens de statuten: ‘Het in stand houden van de drie monumentale panden te weten: de Oosterkerk, het Claes Joesthuys en het zgn. Spuithuis B; alles wat wordt ondernomen moet staan in het teken van dit doel’.

Het in stand houden geschiedt o.a. door middel van het werven van donateurs, het aanvragenvan subsidies, het verhuren van ruimten in de kerk en het Claes Joest Huys, het houden van activiteiten, het verkrijgen van bijdragen uit fondsen en uit schenkingen en legaten.

Rijksmonumenten

De panden zijn – als het om een subsidietoekenning gaat – rijksmonumenten in drie verschillende categorieën.

* De Oosterkerk valt van 2019 t/m 2024 als kerkgebouw onder het zgn. Besluit Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM)

* Het Spuithuis B is aangemerkt als bijzonder gebouw eveneens vallend onder deze SIM  

* Het Claes Joesthuys is aangemerkt als woonhuis en kan voor onderhouds- en restauratiekosten slechts een laagrentende lening verkrijgen.

Beleidsplan 2015-2020

De gedachtevorming over de mogelijkheden rondom de Oosterkerk staat veelal in het  teken van geld, maar het sociaal-culturele aspect heeft zeker eveneens grote aandacht. Het fysieke onderhoud van het gebouw is een voortdurende zorg. In de afgelopen jaren zijn omvangrijke en kostbare restauraties uitgevoerd aan de buitenmuren, de binnenmuren en het orgel. In 2021 zullen deze restauraties gereed komen.

Kijkende naar de kansen na de Covid -19 periode, om tot een uitgebreidere exploitatie te komen zijn trouwerijen enbegrafenissen bronnen die wellicht kunnen toenemen. Aan aanvullende sponsoring wordt veelaandacht besteed vooral in het kader van maatschappelijk ondernemen. Steun vanuit de rijksregelingen blijft onmisbaar voor het onderhoud van de drie monumenten..

Bedreigingen voor de exploitatie is o.a. het teruglopend aantal donateurs door veroudering van het bestand (regelmatig worden acties ondernomen om het aantal op peil te houden). Een andere bedreiging wordt gevormd door de structurele toename van de `normale uitgaven`, die slechts gedeeltelijk in de tarieven kan worden verwerkt. Vooral de energiekosten stijgen sterk. In de toekomst zijn voor verduurzaming grote investeringen noodzakelijk i.v.m. de complexiteit van de monumentale panden.  Verder zijn er (teruglopende) rentebaten uit obligaties.

Bestuursstructuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit zes bestuursleden (vrijwilligers) aangevuld met een

beheerder. Het aanvragen van een bijdrage bij de gemeente Hoorn voor de beheerstaken behoort nog steeds tot de voornemens en zal, gezien het multifunctioneel karakter van deOosterkerk, meer en meer noodzaak worden.

De voorzitter is functioneel, in rechten het aanspreekpunt en daarnaast intermediair tussen bestuursleden, donateurs, publiek en overheid.

De secretaris zorgt voor de juridische aspecten van de bestaande stichtingsvorm en brengt tijdig wijzigingen in de verantwoordelijkheden en vormgeving in statuten aan. De verantwoordelijkheden in juridische-, verzekerings-, belasting- en subsidiezaken dienen samen met de penningmeester behartigd te worden.

De penningmeester is op de hoogte van de subsidievormen om optimaal subsidie te kunnen verkrijgen. Hij verricht de administratie van de donateurs en de boekhouding en is ook betrokken bij het onderhoud van de gebouwen. Ook het beheer van de verzekeringsportefeuille valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester

Financiën

Door de positieve opbrengst van activiteiten kunnen tot nu toe de jaarlijkse vaste lasten worden bekostigd en kan jaarlijks een relatief kleine bijdrage aan de bestemmingsreserves worden toegevoegd. Naast de bijdragen van donateurs verkrijgt de stichting incidenteel schenkingen en legaten. De opgebouwde reserves zijn voor vervangingen, calamiteiten, klein onderhoud, grotere restauraties en eigen risico brandverzekering. Over een groot aantal jaren gezien is gemiddeld circa

€ 30.000,- uit de jaarlijkse exploitatie aan de bestemmingsreserves toegevoegd.

De zes bestemmingsreserves zijn per 31-12-2020 (afgerond op 1.000) :

= Groot onderhoud /Toekomstige restauraties  € 159.000-,-

= Restauratie 3e fase € 125.000,-

= Brandverzekering reservering eigen risico € 25.000,-

= Klein onderhoud drie panden € 40.000,-

= Vervanging vleugel/restauratie Bätzorgel € 40.000,-=

= Vervanging/vernieuwing interieur € 60.000,-

Totale bestemmingsreserve € 449.000,-

Aangegane verplichtingen voor 2021 € 125.000,-

Lang – en kortlopende schulden € 451.000,-

Laagrentende lening Nationaal Restauratie Fonds € 300.000,- looptijd t/m 2038.

In verband met relatief grote uitgaven voor de restauraties in de jaren tussen 2017 en 2021 is naast de bestaande lening wederom een langlopende verplichting aangegaan, specifiek voor die restauraties. (langlopend € 264.000,-). Bij de penningmeester ligt ter inzage het financieel jaarverslag.

Financieel overzicht 2020

Ter toelichting: de penningmeester hanteert het kasstelselvoor de baten en de lasten. Alleenten aanzien van het koersresultaat van de effecten wordt aansluiting gezocht bij een eventueellagere/hogere beurswaarde aan het eind van het jaar t.o.v. de oorspronkelijkeverkrijgingsprijs. De jaarrekening is opgesteld in afwijking van de bepalingen van Titel 9Boek2 BW voor wat betreft de bepaling van het resultaat.

De balans toont een eindtotaal van € 901.000,- waarvan een strategische reserve voor calamiteiten en toekomstige grote restauraties van € 449.000. Voor de waarde van de effecten is een bedrag ad € 158.000,- in de balans opgenomen. De drie panden van de stichting staan voor € 2,- op de balans.

Daar tegenover staan aan langlopende schulden een bedrag van € 264.000 ,-  en aan kortlopende schulden  € 187.000,- Voor 2021 is nog een bedrag van rond € 125.000,- nodig voor de “laatste”  3e fase in de huidige periode van grote restauraties

De Coronaperiode heeft reeds in 2020 tot relatief lage opbrengsten geleid terwijl de vaste lasten niet zijn afgenomen. Uitkeringen door rijk, provincie en gemeente zijn wel ontvangen maar zijn tot nu toe onzeker en arbitrair. Ook in 2021 zal e.e.a. onzeker blijven