ANBI-verantwoording 2021

Contactgegevens

Stichting Oosterkerk, Grote Oost 58-60-62, 1621 BX HOORN.

Tel. 0229 217909; website: www.oosterkerkhoorn.nl;
e-mail: contact@oosterkerkhoorn.nl.

Bankrekeningnummer: NL97 RABO 0148 6663 29 t.n.v. Stichting Oosterkerk Hoorn.

Inschrijving Kamer van Koophandel: 41234166.

Registratie Algemeen Nut Beogende Instelling sinds 2007 onder nummer 8084.07.764.

Beheerder: Mark Sijm, tel. 06-14355378.

Bestuurssamenstelling: voorzitter Eddy Boom, secretaris Henk de Vries, penningmeester, Dick Louwman, Marian van Iersel (vrijwilligers), Rob Piet (Arbo en veiligheid) en Piet van Kranenburg (onderhoud gebouwen).

Beheerder en bestuur worden bijgestaan door circa 50 vrijwilligers.

Doelstellingen

Doelstelling volgens de statuten: ‘Het in stand houden van de drie monumentale panden te weten: de Oosterkerk, het Claes Joesthuys en het zgn. Spuithuis B; alles wat wordt ondernomen moet staan in het teken van dit doel’.

Het in stand houden geschiedt o.a. door middel van het werven van donateurs, het aanvragenvan subsidies, het verhuren van ruimten in de kerk en het Claes Joest Huys, het houden van activiteiten, het verkrijgen van bijdragen uit fondsen en uit schenkingen en legaten.

Rijksmonumenten

De panden zijn – als het om een subsidietoekenning gaat – rijksmonumenten in drie verschillende categorieën.

* De Oosterkerk valt van 2019 t/m 2024 als kerkgebouw onder het zgn. Besluit Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM)

* Het Spuithuis B is aangemerkt als bijzonder gebouw eveneens vallend onder deze SIM  

* Het Claes Joesthuys is aangemerkt als woonhuis en kan voor onderhouds- en restauratiekosten slechts een laagrentende lening verkrijgen.

Beleidsplan 2022-2027

De gedachtevorming over de mogelijkheden rondom de Oosterkerk staat veelal in het teken van geld, maar het sociaal-culturele aspect heeft zeker eveneens grote aandacht. Het fysieke onderhoud van het gebouw is een voortdurende zorg. In de afgelopen jaren zijn omvangrijke en kostbare restauraties uitgevoerd aan de buitenmuren, de binnenmuren en het orgel. In 2022 zullen deze restauraties gereed komen. De totale uitgaven voor deze in 3 fasen uitgevoerde relatief grote restauratie bedroegen  rond € 1,200.000,- bekostigd uit eigen besparingen, subsidies van Rijk, Provincie, gemeente en diverse fondsen naast een lening van € 300.000,-

Kijkende naar de kansen na de Covid -19 periode, om tot een meer verschillende en uitgebreide exploitatie te kunnen komen zijn naast rouw en trouw ook  de vergaderingen, muziekfestivals, toneel, zang en dans, diners ca activiteiten die wellicht kunnen toenemen. Het huidig bezoekersaantal van de voorstellingen en activiteiten baart echter zorgen, men heeft (nog) niet  de weg teruggevonden naar onze “huiskamer van Hoorn”, de Oosterkerk. In 2020  en ook is 2021 zijn het aantal activiteiten aanzienlijk teruggelopen door COVID -19. Aan aanvullende sponsoring wordt veel aandacht besteed vooral in het kader van het maatschappelijk ondernemen in de herbestemde Oosterkerk.

Steun vanuit de rijks- provinciale- en gemeenteregelingen alsmede door de landelijke fondsen blijven onmisbaar voor het onderhoud en restauratie van de drie rijksmonumenten..

Bedreigingen voor de exploitatie is o.a. het teruglopend aantal donateurs door veroudering van het bestand (regelmatig worden acties ondernomen om het aantal op peil te houden). Een andere bedreiging wordt gevormd door de structurele toename van de ”normale uitgaven”, die slechts gedeeltelijk in de tarieven kan worden verwerkt. Vooral de energiekosten stijgen sterk. In de toekomst zijn voor verduurzaming grote investeringen noodzakelijk i.v.m. de complexiteit van de monumentale panden. Verder zijn er (teruglopende) rentebaten uit obligaties.

Bestuursstructuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit zes bestuursleden (vrijwilligers) aangevuld met een beheerder. Het aanvragen van een structurele bijdrage bij de gemeente Hoorn voor de beheerstaken behoort nog steeds tot de voornemens en zal, gezien het multifunctioneel karakter van de Oosterkerk, meer en meer noodzaak worden.

De voorzitter is functioneel, in rechten het aanspreekpunt en daarnaast intermediair tussen bestuursleden, donateurs, publiek en overheid.

De secretaris zorgt voor de juridische aspecten van de bestaande stichtingsvorm en brengt tijdig wijzigingen in de verantwoordelijkheden en vormgeving in statuten aan. De verantwoordelijkheden t.a.v. juridische, verzekeringstechnische , belasting- en subsidiezaken worden samen met de penningmeester gedeeld.

De penningmeester is op de hoogte van de onderscheidene subsidievormen ten einde optimaal subsidies te kunnen verkrijgen. Hij verricht de administratie van de donateurs en de boekhouding en is ook betrokken bij het technisch onderhoud van de gebouwen. Ook het beheer van de verzekeringsportefeuille valt onder verantwoordelijkheid van de penningmeester.

Evenementencommissie. Een drietal bestuursleden aangevuld met een tweetal vrijwilligers houdt zich specifiek bezig met de door  onze stichting incidenteel zelf georganiseerde activiteiten (Koningsdagconcert, serie pianorecitals

6. Activiteiten.

a. Bestuur.
Het bestuur vergaderde in 2021 regulier 7 maal en incidenteel 2 specifieke vergaderingen oa met de vrijwilligers. Ook zijn er veel bijdragen door de individuele portefeuillehouders bij de activiteiten en bij werkzaamheden van de vrijwilligers

b. Vrijwilligers.
De vrijwilligers ca 50 mensen verlenen hand- en spandiensten in respectievelijk de Dinsdagochtend onderhoudsploeg dan wel bij  de activiteiten zelf (podiumbouw, bediening apparatuur, bardiensten enz.

c. Activiteiten.
Er vinden in normale tijden ca in de verhuurde ruimten 100 activiteiten plaats naast de aan de kerk verhuurde bijeenkomsten op de Zondagen en de kerkelijke feestdagen (ca 75 per jaar).  In de ‘normale jaren,   waren er nog 75 tot 100 betalende activiteiten en in 2020 slechts 43 en in 2021  slechts 39 als gevolg van de COVID-19 periode.   

d. Verhuringen.
Normaal zijn de volgende verhuringen weer te verwachten exponerend naar het nieuwe exploitatiejaar 2022:
a. de kerkelijke bijeenkomsten 75 stuks zijn weer normaal actief.          
b. de gemeentelijke bijeenkomsten  (lintjesregen,koningsdag,open                            monumentendag,buurtbijeenkomsten, hospitalitytraining,ouderenbijeenkomst)
c. 4 daags klassiek muziekfestival.
d. Serie van 4 klassieke pianorecitals. 
e. Mattheus passie. 
f.  Stichting Oude Muziek Nu ca 5 bijeenkomsten                                                 
g. Behn Quartet, Spiro Musica, Orkest Lundi Bleu,  St.Noorderkerk A’dam.
h. Een achttal Koren (Westfries Mannenkoor, Soli Deo Gloria, Uptight, Byzantijns Mannenkoor, Schoorl koor, Rituel Bells, Global Songs en Lapis ensemble).                       
i. Stichting Abendmuziken 2/3 maal, Sinfoniaconcert en Neruda
j. Vergaderingen Ver. Oud Hoorn, Ver. Kaap Hoornvaarders, st. Ned. Fed. van Vrienden van Musea en Bijeenkomst Vrijmetselaars
k. Bijeenkomsten met en zonder Diners cruiseschepen.   Ca 10 stuks                              
l. Toeristische rondeleidingen, Openstelling voor individuele toeristen    
m. Theater Nomade 3 voorstellingen
n. Boekenmarkten. 
o. Rouw en trouw +/- 12 per jaar
p. Politieke bijeenkomsten
q. Hoorns Harmonieorkest, kerstviering School de Ceder en Kerstmarkt
r. Jubileum/herdenkingsbijeenkomsten (Dijklander Ziekenhuis, Paul Schrevel, Piet Willems, Hans Schipper en Cinema Oostereiland s. Stichting Havenconcerten en stichting Concertorgels Hoorn
t. Lezingen (2),Individule Bätzorgelspelers (5 mensen), Boekpresentatie (2)
u. Vita Nova (passar malang) 3x  en Church Organ R’ocking
v. Comité 40/45 2x, Stichting Veteranen en St. Evenementen Pisa
w. Noord Hollands Jeugdorkest,  Crea Orkest, Ned Jeugd Blazerensemble, Hoornse Brassband en Muziekschool Gerard Boedijn
x. Openingen tentoonstellingen Westfries Museum 3x        

7. Financiën

Door de positieve opbrengst van activiteiten m.u.v. de coronaperioden kunnen tot nu toe de jaarlijkse vaste lasten worden bekostigd en kan jaarlijks een relatief kleine bijdrage aan de bestemmingsreserves worden toegevoegd. Naast de bijdragen van donateurs verkrijgt de stichting incidenteel schenkingen (in 2021 een uitermate genereuze schenking) en legaten. De opgebouwde reserves zijn voor vervangingen, calamiteiten, klein onderhoud, grotere restauraties en eigen risico brandverzekering. Over een groot aantal jaren gezien is gemiddeld circa€ 30.000,- uit de jaarlijkse exploitatie aan de bestemmingsreserves kunnen worden toegevoegd.

Bestemmingsreserves ad € 650.000,-
per 31-12-2021 (afgerond op 1.000):
Groot onderhoud kerk (restauraties)               
€  250.000,-
Energietransitie                                               
€  100.000,-
Reservering Glas in Loodraam                      
€  100.000,-
UItvoering Beleidsplan Glas in Loodramen  
€    25.000,-                                  
Reservering eigen risico                                  
€    25.000,-                                    
Restauratie fase 3         2022                           
€  125.000,-                                                 
Klein Onderhoud Kerkgebouw                      
€    20.000,-                                      
Klein onderhoud Claes Joesthuys:                  
€    10.000,–                                       
Klein onderhoud Spuithuis B:                         
€    10.000,-                   
Reservering vervanging vleugel                      
€     10.000,-                                
Reservering vervangen interieur  ca               
€     50.000,-                                      Reserve/onvoorzien                                        
€  129.048,- 
==========  +                    
Totale bestemmingsreserve
€   854.048,-

Lang – en kortlopende schulden
€ 316.247,-  
========= +

Totale Activa/Passiva
€ 1.170.295,-      

Kortlopende Schulden.
Een gemeentelijk voorschot en overlopende passiva ( kortlopend € 51.855,-) en aflossingsverplichtingen langlopende schulden (kortlopend € 17.689) geven een totaal aan kortlopende schulden van € 69.544    

Langlopende schulden
Een Kerkennevenfunctielening bij het Nationaal Restauratiefonds ad € 50.000,- met een looptijd t/m 2024 (langlopend) en een Laagrentende lening eveneens bij het Nationaal Restauratie Fonds ad € 300.000,- met een looptijd t/m 2038. (langlopend) geven een totaal aan langlopende schulden aan kredietinstellingen van
€ 246.703,-.

8. Financieel overzicht 2021/Verwachting 2022

Ter toelichting: de penningmeester hanteert het kasstelsel voor de baten en de lasten. Alleen ten aanzien van het koersresultaat van de effecten wordt aansluiting gezocht bij een eventueel lagere/hogere beurswaarde aan het eind van het jaar t.o.v. de oorspronkelijke verkrijgingprijs. De jaarrekening is opgesteld op grond van de bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De stichting is aangemerkt als kleine rechtspersoon en maakt gebruik van de mogelijkheden om gebruik te maken van een aantal vrijstellingen m.b.t. de inrichting van de jaarrekening.

De passiva in de balans toont een eindtotaal van € 1.170.295,- en  is onderverdeeld in een strategische reserve voor specifieke bestemmingen van € 854.048,-. En daarnaast een totaal aan  Lang- en kortlopende schulden van € 316.247,- (zie onder punt 7)

Bij de activa in de balans  is de waarde van de effecten € 643.213,- en aan liquide middelen
€ 527.080,- opgenomen. De drie panden van de stichting staan voor € 2,- op de balans.

De Coronaperiode heeft in 2021 tot relatief lage opbrengsten geleid terwijl de vaste lasten niet zijn afgenomen. Voorschotuitkeringen door rijk, provincie en gemeente zijn wel ontvangen maar zijn tot nu toe nog niet geheel afgerond. Een onverwachte schenking heeft alsnog tot een positief exploitatieresultaat geleid.

Verwachting 2022.  Ook in 2022 zullen de verwachtingen in de eerste twee kwartalen ook zeker onzeker blijven

Formulier ANBI-verantwoording: