Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Stichting Oosterkerk (hierna: Stichting) verwerkt van haar donateurs, begunstigers of andere geinteresseerden.

Indien u donateur of begunstiger wordt van onze Stichting of om een andere reden persoonsgegevens aan de Stichting verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
De Stichting Oosterkerk, Grote Oost 58-60-62 1621 BX Hoorn
KvK nr.: 41234166 De functionaris is bereikbaar via info@oosterkerkhoorn.nl

2. Welke gegevens verwerkt de stichting en voor welk doel
2.1 In het kader van uw donateurschap, begunstiger of bestelling van boeken of anderszins worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam.
b) adresgegevens, postadres en eventueel factuuradres.
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
2.2 De Stichting verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum worden gebruikt voor contact over het donateurschap, begunstiger en de eventuele opzegging daarvan, voor het factureren van nota’s, voor herinneringen, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie, het afhandelen van de van u verkregen informatie of voor analytische doeleinden.
b) Naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van onze Stichting.
c) Naam, adres en bankrekeningnummer worden gebruikt voor het innen en betalen van donateursgeld, begunstigersbijdrage, excursies, cursussen en om bestellingen af te wikkelen
2.3 Naam, telefoonnummer en email worden tot uiterlijk een jaar na afloop van uw donateurschap gebruikt om u te vragen naar uw ervaringen als vriend van onze Stichting en u te informeren over de ontwikkelingen van onze Stichting.

3. E-mail berichtgeving:
De Stichting gebruikt uw naam en e-mailadres om informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het donateurschap en/of als begunstiger van onze Stichting Afmelding voor deze mails is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of via onze website: www.oosterkerkhoorn.nl

4. Bewaartermijnen
De Stichting verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw donateurschap en/of begunstiger tot maximaal een jaar na afloop van dit donateurschap en/of begunsiger. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
5.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Stichting daartoe passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
6.1 Via de persoonsadministratie van de Stichting kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Stichting zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren
6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de persoonsadministratie.
6.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de persoonsadministratie.
6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@oosterkerkhoorn.nl

7. Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken